Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
12

Feliks Michał WYGRZYWALSKI (1875-1944), "Na pustyni"

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 2 121 - 3 182 EUR

Autor: Feliks Michał Wygrzywalski
Tytuł: Na pustyni

Technika: olej, płótno
Wymiary: 54 x 75 cm
Wymiary z oprawą: 71,5 x 93,5 cm
Sygnowany l.d.: "F.M. Wygrzywalski senior"
Widoczne zabrudzenie warstwy malarskiej.

Biografia Feliksa Michała Wygrzywalskiego dostępna jest na stronie Krakowskiego Domu Aukcyjnego [ZOBACZ]

Jeśli chcą Państwo sprzedać obrazy Feliksa Michała Wygrzywalskiego, zapraszamy do kontaktu [LINK]

Aukcja
XX Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
18 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 697 EUR
Estymacje
2 121 - 3 182 EUR
Cena końcowa
1 803 EUR
Przebicie
106%
Wyświetleń: 137 | Ulubione: 2
Aukcja

Krakowski Dom Aukcyjny®

XX Aukcja Dzieł Sztuki
Data
18 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Regulamin


I. Organizator


 1. Organizatorem aukcji jest Krakowski Dom Aukcyjny® Ryszard Lachman, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr. 6785/2002 - zwany dalej Domem Aukcyjnym


II. Obiekty na aukcji


 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
 2. Oferowane obiekty są wolne od roszczeń osób trzecich zgodnie z oświadczeniami ich właścicieli. Opisy katalogowe mogą nie przedstawiać pełnego stanu zachowania obiektów. Brak informacji w opisach odnośnie uszkodzeń czy prac konserwatorskich nie jest tożsamy z tym, że obiekt ich nie posiada. Dom Aukcyjny zachęca do bezpośrednich oględzin obiektów lub konsultacji stanu zachowania  z konserwatorem dzieł sztuki. Obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej, w katalogu aukcyjnym oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.


III. Przebieg aukcji


1. Licytacja obiektów jest możliwa w następujący sposób:- osobiście: Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestników (wymagamy dokumentu tożsamości), Klient otrzymuje tabliczkę z numerem, która uprawnia do udziału w licytacji. Po zakończeniu aukcji Klient zwraca tabliczkę aukcyjną i jeżeli dokonał zakupu otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji. Niektóre aukcje mogą odbywać się bez udziału publiczności i bez osobistego udziału licytujących. Licytacja osobista jest możliwa tylko w aukcjach z publicznością.- telefonicznie, e-mailem oraz przez system zgłoszeń na stronie internetowej Domu Aukcyjnego - zlecenia aukcyjne są przyjmowane/aktualizowane do jednej godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku problemu z uzyskaniem połączenia z Klientem lub innych problemów natury technicznej. Przyjmowanie zleceń odnosi się jedynie co do ceny ’młotkowej’ i nie obejmuje opłaty aukcyjnej oraz dodatkowych opłat. Zlecenia są przyjmowane tylko zgodnie z tabelą postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty, zostanie ona obniżona do najbliższej wartości zgodnie z tabelą postąpień. Tylko zlecenia potwierdzone przez Dom Aukcyjny biorą udział w licytacji. Dom Aukcyjny nie gwarantuje, że zlecenie z limitem będzie wygrywającym aukcję w przypadku wylicytowania ceny równej limitowi. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty. Dom Aukcyjny może wymagać przedstawienia wiarygodnych referencji lub innych zabezpieczeń (np. wadium).  Zgłoszenia licytacji telefonicznej przyjmujemy jedynie w przypadku zadeklarowania co najmniej ceny wywoławczej.


- internetowo za pośrednictwem portali artinfo.pl i/lub onebid.pl


2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera. Aukcjoner ma prawo wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt z licytacji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub powtórzyć licytację obiektu.
Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu. W przypadku aukcji z prelicytacją internetową licytacja rozpoczyna się od cen uzyskanych na prelicytacji.


3. Obiekty mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu transakcji warunkowej informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 7 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie przyjmowanie innych ofert na takie obiekty, dając jednocześnie wygrywającemu licytację prawo pierwokupu w okresie 7 dni od dnia aukcji po cenie rezerwowej powiększonej o opłaty


4. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.


5. Postąpienia w aukcji:


  1. do 2 000                    100 zł
  2. 2 000 - 5 000             200 zł
  3. 5 000 - 10 000           500 zł
  4. 10 000 - 50 000         1 000 zł
  5. 50 000 - 100 000       2 000 zł
  6. 100 000 - 200 000     5 000 zł
  7. powyżej 200 000       10 000 zł


Aukcjoner może zmieniać postąpienia w czasie aukcji, w szczególności stosować ich wielokrotności.


6. Nabywcą obiektu jest osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego


7. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenie uzyskanej na aukcji, powiększonej o opłatę aukcyjną oraz droit de suite, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu natychmiast po zakończeniu licytacji wybranego obiektu.


IV. Odbiór zakupionych na aukcji obiektów


 1. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć opłatę organizacyjną w wysokości 20% brutto.
 2. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem ⧫) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Art. art. 19 - 195. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.
 3. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia i odebrania wylicytowanych obiektów w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Przekroczenie terminu powoduje naliczenie odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu na zapłatę.
 4. Płatność może nastąpić gotówką lub kartą (do kwoty 40000 zł) oraz przelewem. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej płatności wraz z opłatą organizacyjną oraz ew. droit de suite za wylicytowany obiekt. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy certyfikat Domu Aukcyjnego oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża. Płatność przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek : Krakowski Dom Aukcyjny - 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669 w tytule przelewu proszę wpisać datę aukcji, nazwisko autora pracy i numer katalogowy obiektu.
 5. Wydanie obiektu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości i  dokonaniu pełnej płatności (dla przelewów - po zaksięgowaniu na naszym koncie) za obiekt oraz za ew. wcześniej wylicytowane i nierozliczone obiekty. Własność obiektu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu całej płatności.
 6. Odbiór powinien zostać dokonany do 30 dni od licytacji. Po tym terminie Dom Aukcyjny będzie naliczał kwotę 50 zł za każdy dzień przechowywania i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną utratę bądź uszkodzenie obiektu.


V. Wywóz za granicę


 1. Dla niektórych obiektów może być wymagane pozwolenie na wywóz za granicę - reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) zgodnie z którą wywóz określonych obiektów za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz, Dotyczy to m. in obrazów starszych niż 50 lat o wartości ponad 40 000 złotych. W przypadku chęci wywiezienia zakupionego obiektu za granicę, na nabywcy ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dom Aukcyjny nie zapewnia pozwoleń na wywóz obiektów za granicę. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od zakupu lub opóźnienia płatności pełnej ceny za zakupiony obiekt. 


VI. Reklamacje


 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 6 miesięcy od wydania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz prawne zakupionych obiektów oraz wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.


VII. Prawa autorskie


 1. Dom Aukcyjny nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też majątkowego prawa autorskiego.


VIII. Ochrona danych osobowych


 1. Jeżeli zawarli Państwo umowę cywilnoprawną z Krakowskim Domem Aukcyjnym lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman z siedzibą przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować pod adresem [email protected]
 2. Zgodnie z przepisami prawa - Dom Aukcyjny zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych nabywców m. in. gdy: obiekt będący przedmiotem licytacji jest wpisany do Księgi Ewidencyjnej Zabytków, a także dla transakcji powyżej 15000 Euro.


IX. AML


Realizując postanowienia dyrektywy AML w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dom Aukcyjny wobec nabywców obiektów o cenie przekraczającej 10000 euro stosuje środki bezpieczeństwa finansowego poprzez żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do realizacji obowiązków zawartych w dyrektywie AML. Dom Aukcyjny ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzekazania ww. informacji lub stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
[Aktualizacja 27 VII 2022]O aukcji
Na XX Aukcję Dzieł Sztuki Krakowski Dom Aukcyjny® zaprasza kolekcjonerów polskiej sztuki dawnej oraz współczesnej. Katalog obejmuje 90 obiektów reprezentujących różne nurty malarstwa polskiego, począwszy od XIX wieku, aż po czasy współczesne.

Katalog aukcji otwierają dzieła uznanych artystów tworzących na przełomie XIX i XX wieku oraz w pierwszej połowie XX stulecia: Teodora Axentowicza, Wojciecha i Jerzego Kossaków, Tadeusza Rybkowskiego czy Feliksa Michała Wygrzywalskiego.

Kilka prac zasługuje na szczególną uwagę, w tym "Młodość i starość" Teodora Axentowicza (lot 2), znamienna tematycznie dla twórczości artysty, rzadką natomiast pod względem technologicznym - jest to bowiem obraz olejny.

Kolejnym dziełem, którego przy przeglądaniu katalogu pominąć nie można, jest praca Tadeusza Rybkowskiego "Wieczorne spotkanie" (1887) (lot 7). Kompozycja zachwyca oddaniem nastroju i charakteru natury o zmroku, szczegółowością oddania tła i samej sceny spotkania, trafnie zaplanowanej pod względem kompozycyjnym.

Malarstwo realistyczne
Październikowa oferta może przykuć uwagę koneserów malarstwa realistycznego.

Katalog otwiera olej Wojciecha Kossaka przedstawiający motyw z bitwy o Olszynkę Grochowską. Nazwisko Kossak pojawia się w katalogu jeszcze kilkukrotnie. Koneserzy twórczości Kossaków na pewno zwrócą uwagę na obrazy Jerzego (lot 3-6, 9-11), jednego z najbardziej cenionych ostatnio na rynku sztuki przedstawicieli realizmu w sztuce polskiej 1 połowy XX wieku. Obok prac o tematyce ułańskiej i przedstawień armii Napoleona, kolekcjonerzy odnajdą również kompozycje o zabarwieniu rodzajowym

Poza wspomnianymi obrazami Rybkowskiego, Kossaków oraz Wygrzywalskiego kolekcjonerzy odnajdą również m.in. zróżnicowane tematycznie obrazy Mieczysława Krzyżaka (lot 22-24) czy "Napad wilków" Juliusza Słabiaka (lot 26).

Wlastimil Hofman

W katalogu XX Aukcji Dzieł Sztuki, niezmiennie w tradycji aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego, szeroko reprezentowana jest sztuka Wlastimila Hofmana (lot 18-21, 30-34, 46-48). Oferta obejmuje 12 prac artysty z różnych etapów twórczości. Warto wspomnieć chociażby o pozycji nr 18, czyli inspirowanej mitologią kompozycji "Diana" (lata 20.), ukazującej boginię z charakterystycznymi atrybutami - kołczanem strzał i półksiężycem.

Malarstwo pejzażowe
Pejzaż marynistyczny w sztuce polskiej w pierwszym momencie przywodzi na myśl twórczość Sotera Jaxa-Małachowskiego. Prace tego artysty cieszą się w ostatnim czasie ogromną popularnością. Krakowski Dom Aukcyjny® ma przyjemność przedstawić ofertę dwóch gwaszy Sotera Jaxa-Małachowskiego ukazujących plaże nad Bałtykiem (lot 16-17).

W kontekście malarstwa pejzażowego wartym uwagi jest również obraz Bronisławy Rychter-Janowskiej "Ogród Luksemburski" (lot 14). Praca ta jest wyjątkowa pod względem samego tematu oraz imponującego w kontekście niewielkich zwykle dzieł artystki formatu (45,5 x 58,7 cm).

Pasjonaci gór znajdą natomiast w ofercie październikowej aukcji znakomite tatrzańskie widoki autorstwa uznanych malarzy pejzaży Podhala, np. Stanisława Gałka (lot 39) i Stefana Filipkiewicza (lot 40).
W tym miejscu wspomnieć należy również o pracach Stanisława Górskiego (lot 36-38), ukazujących górali w tradycyjnych strojach.

Tematyka pejzażowa nie ogranicza się oczywiście do malarstwa w kategorii sztuki dawnej. Współczesne spojrzenie na krajobrazy i weduty reprezentują m.in. obrazy Jerzego Dudy-Gracza (lot 66-67), Stanisława Rodzińskiego, Edwarda Dwurnika i Wiktora Zina.

Rzeźba
Katalog październikowej aukcji prezentuje również ofertę prac rzeźbiarskich. Do najciekawszych należy obiekt nr 57 - pochodząca z kręgu "Szkoły Zakopiańskiej" rzeźba "Narciarz" z ok. 1946 roku. Charakteryzująca się ekspresyjną formą figura została opatrzona na spodzie podstawy sygnaturą Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem wpisaną w krzyżyk niespodziany.

W kategorii sztuki współczesnej kolekcjonerzy będą mieli okazję wylicytować animalistyczne brązy Bronisława Chromego (lot 58-60).


Cracoviana
W katalogu dużą rolę odgrywają dzieła malarzy krakowskich, nie mogło więc zabraknąć wedut tego miasta (lot 44-46). Miłośnicy Krakowa będą mieli szansę wylicytować zimowy widok Wawelu pędzla Stanisława Fabijańskiego, ikoniczne ujęcie Bramy Floriańskiej uwiecznione przez Władysława Serafina czy "krakowski" rysunek autorstwa Wlastimila Hofmana.


Sztuka współczesna na aukcji
Druga część katalogu XX Aukcji Dzieł Sztuki prezentuje starannie wyselekcjonowaną ofertę dzieł sztuki współczesnej, skupiając się przede wszystkim na dziełach "klasyków współczesności".
Kolekcjonerzy odnajdą w katalogu poszukiwane na rynku nazwiska, takie jak: Stefan Gierowski, Roman Zakrzewski czy Zbysław Maciejewski.

XX Aukcja Dzieł Sztuki to niebywała okazja do wylicytowania obrazu Michała Świdra "Córka Chilkiasza" (lot 72), malarza, którego dzieła niezwykle rzadko pojawiają się na rynku sztuki. Prace artysty wyróżniają się jakością artystyczną i budzącą podziw, nienachalną dekoracyjnością.


Prymitywizm i sztuka ludowa
Dla kolekcjonerów sztuki artystów nieprofesjonalnych przygotowaliśmy ofertę dzieł najbardziej znanych polskich twórców: Nikifora Krynickiego (lot 49-50) oraz Eweliny Pęksowej (lot 54-56).
W kontekście "Matejki z Krynicy" proponujemy Państwu rysunkowe przedstawienia świętych.
W prezentowanych w katalogu obrazach Eweliny Pęksowej koneserzy odnajdą wątki związane z postacią Janosika oraz kompozycję o tematyce religijnej - przedstawienie św. Marii Magdaleny inspirowane tradycyjnym malarstwem ludowym.

Wystawa przedaukcyjna
Wszystkie obiekty z oferty można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać od 4 do 18 października 2022 roku w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów, zapraszamy do kontaktu.

_______________________

Licytacja na żywo w ramach XX Aukcji Dzieł Sztuki odbędzie się 18 października 2022 roku (wtorek) o godzinie 19.00 w Hotelu Holiday Inn przy ul. Wielopole 4 w Krakowie.
Zainteresowanych kolekcjonerów zapraszamy zarówno do osobistego udziału w licytacji na sali, jak i do zapisywania się do internetowej licytacji przez portal OneBid na bid.kda.pl

W razie pytań dotyczących aukcji lub zgłaszania obiektów na kolejne licytacje organizowane przez Krakowski Dom Aukcyjny®, zachęcamy do kontaktu.

FAQ
O sprzedawcy
Krakowski Dom Aukcyjny®
Kontakt
Krakowski Dom Aukcyjny®
room
ul. Starowiślna 14
31-032 Kraków
phone
+48124218190
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up