Расширенный поиск Расширенный поиск
15

Wlastimil HOFMAN (1881-1970), "Studium nagości"

add Ваша заметка 
Описание лота
Оценка: 1 066 - 1 705 EUR
Дополнительные оплаты: +5% / 3% Droit de suite

Autor: Wlastimil Hofman
Tytuł: Studium nagości

Technika: olej, płótno (luzem)
Wymiary: ok. 45,5 x 24,5 cm
Wymiary z oprawą: 47,8 x 26,8 cm
Sygnowany p.d. monogramem "WH"
Przy dolnej krawędzi płótna opis ołówkiem obcą ręką: "1937 [nieczytelne]"

Biografia Wlastimila Hofmana dostępna jest na stronie Krakowskiego Domu Aukcyjnego [ZOBACZ]

Jeśli chcą Państwo sprzedać obrazy Wlastimila Hofmana, zapraszamy do kontaktu [LINK]

Аукцион
XXII Aukcja Dzieł Sztuki: Wlastimil Hofman - życie i twórczość
gavel
Дата
02 Марта 2023 CET/Warsaw
date_range
Стартовая цена
853 EUR
Оценка
1 066 - 1 705 EUR
Конечная цена
1 705 EUR
Перебивка
200%
Просмотров: 67 | Избранное: 2
Аукцион

Krakowski Dom Aukcyjny®

XXII Aukcja Dzieł Sztuki: Wlastimil Hofman - życie i twórczość
Дата
02 Марта 2023 CET/Warsaw
Ход торгов

Все лоты будут торговаться

Аукционный сбор
20.00%
OneBid не взимает дополнительную оплату за предложение цены.
Шаг аукциона
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Регламент


I. Organizator


 1. Organizatorem aukcji jest Krakowski Dom Aukcyjny® Ryszard Lachman, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr. 6785/2002 - zwany dalej Domem Aukcyjnym


II. Obiekty na aukcji


 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
 2. Oferowane obiekty są wolne od roszczeń osób trzecich zgodnie z oświadczeniami ich właścicieli. Opisy katalogowe mogą nie przedstawiać pełnego stanu zachowania obiektów. Brak informacji w opisach odnośnie uszkodzeń czy prac konserwatorskich nie jest tożsamy z tym, że obiekt ich nie posiada. Dom Aukcyjny zachęca do bezpośrednich oględzin obiektów lub konsultacji stanu zachowania  z konserwatorem dzieł sztuki. Obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej, w katalogu aukcyjnym oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.


III. Przebieg aukcji


1. Licytacja obiektów jest możliwa w następujący sposób:- osobiście: Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestników (wymagamy dokumentu tożsamości), Klient otrzymuje tabliczkę z numerem, która uprawnia do udziału w licytacji. Po zakończeniu aukcji Klient zwraca tabliczkę aukcyjną i jeżeli dokonał zakupu otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji. Niektóre aukcje mogą odbywać się bez udziału publiczności i bez osobistego udziału licytujących. Licytacja osobista jest możliwa tylko w aukcjach z publicznością.- telefonicznie, e-mailem oraz przez system zgłoszeń na stronie internetowej Domu Aukcyjnego - zlecenia aukcyjne są przyjmowane/aktualizowane do jednej godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku problemu z uzyskaniem połączenia z Klientem lub innych problemów natury technicznej. Przyjmowanie zleceń odnosi się jedynie co do ceny ’młotkowej’ i nie obejmuje opłaty aukcyjnej oraz dodatkowych opłat. Zlecenia są przyjmowane tylko zgodnie z tabelą postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty, zostanie ona obniżona do najbliższej wartości zgodnie z tabelą postąpień. Tylko zlecenia potwierdzone przez Dom Aukcyjny biorą udział w licytacji. Dom Aukcyjny nie gwarantuje, że zlecenie z limitem będzie wygrywającym aukcję w przypadku wylicytowania ceny równej limitowi. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty. Dom Aukcyjny może wymagać przedstawienia wiarygodnych referencji lub innych zabezpieczeń (np. wadium).  Zgłoszenia licytacji telefonicznej przyjmujemy jedynie w przypadku zadeklarowania co najmniej ceny wywoławczej.


- internetowo za pośrednictwem portali artinfo.pl i/lub onebid.pl


2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera. Aukcjoner ma prawo wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt z licytacji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub powtórzyć licytację obiektu.
Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu. W przypadku aukcji z prelicytacją internetową licytacja rozpoczyna się od cen uzyskanych na prelicytacji.


3. Obiekty mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu transakcji warunkowej informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 7 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie przyjmowanie innych ofert na takie obiekty, dając jednocześnie wygrywającemu licytację prawo pierwokupu w okresie 7 dni od dnia aukcji po cenie rezerwowej powiększonej o opłaty


4. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.


5. Postąpienia w aukcji:


  1. do 2 000                    100 zł
  2. 2 000 - 5 000             200 zł
  3. 5 000 - 10 000           500 zł
  4. 10 000 - 50 000         1 000 zł
  5. 50 000 - 100 000       2 000 zł
  6. 100 000 - 200 000     5 000 zł
  7. powyżej 200 000       10 000 zł


Aukcjoner może zmieniać postąpienia w czasie aukcji, w szczególności stosować ich wielokrotności.


6. Nabywcą obiektu jest osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego


7. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenie uzyskanej na aukcji, powiększonej o opłatę aukcyjną oraz droit de suite, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu natychmiast po zakończeniu licytacji wybranego obiektu.


IV. Odbiór zakupionych na aukcji obiektów


 1. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć opłatę organizacyjną w wysokości 20% brutto.
 2. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem ⧫) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Art. art. 19 - 195. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.
 3. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia i odebrania wylicytowanych obiektów w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Przekroczenie terminu powoduje naliczenie odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu na zapłatę.
 4. Płatność może nastąpić gotówką lub kartą (do kwoty 40000 zł) oraz przelewem. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej płatności wraz z opłatą organizacyjną oraz ew. droit de suite za wylicytowany obiekt. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy certyfikat Domu Aukcyjnego oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża. Płatność przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek : Krakowski Dom Aukcyjny - 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669 w tytule przelewu proszę wpisać datę aukcji, nazwisko autora pracy i numer katalogowy obiektu.
 5. Wydanie obiektu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości i  dokonaniu pełnej płatności (dla przelewów - po zaksięgowaniu na naszym koncie) za obiekt oraz za ew. wcześniej wylicytowane i nierozliczone obiekty. Własność obiektu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu całej płatności.
 6. Odbiór powinien zostać dokonany do 30 dni od licytacji. Po tym terminie Dom Aukcyjny będzie naliczał kwotę 50 zł za każdy dzień przechowywania i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną utratę bądź uszkodzenie obiektu.


V. Wywóz za granicę


 1. Dla niektórych obiektów może być wymagane pozwolenie na wywóz za granicę - reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) zgodnie z którą wywóz określonych obiektów za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz, Dotyczy to m. in obrazów starszych niż 50 lat o wartości ponad 40 000 złotych. W przypadku chęci wywiezienia zakupionego obiektu za granicę, na nabywcy ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dom Aukcyjny nie zapewnia pozwoleń na wywóz obiektów za granicę. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od zakupu lub opóźnienia płatności pełnej ceny za zakupiony obiekt. 


VI. Reklamacje


 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 6 miesięcy od wydania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz prawne zakupionych obiektów oraz wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.


VII. Prawa autorskie


 1. Dom Aukcyjny nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też majątkowego prawa autorskiego.


VIII. Ochrona danych osobowych


 1. Jeżeli zawarli Państwo umowę cywilnoprawną z Krakowskim Domem Aukcyjnym lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman z siedzibą przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować pod adresem [email protected]
 2. Zgodnie z przepisami prawa - Dom Aukcyjny zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych nabywców m. in. gdy: obiekt będący przedmiotem licytacji jest wpisany do Księgi Ewidencyjnej Zabytków, a także dla transakcji powyżej 15000 Euro.


IX. AML


Realizując postanowienia dyrektywy AML w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dom Aukcyjny wobec nabywców obiektów o cenie przekraczającej 10000 euro stosuje środki bezpieczeństwa finansowego poprzez żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do realizacji obowiązków zawartych w dyrektywie AML. Dom Aukcyjny ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzekazania ww. informacji lub stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
[Aktualizacja 27 VII 2022]Об аукционе

Krakowski Dom Aukcyjny® pragnie zaprosić do zapoznania się z pierwszymi obiektami z katalogu monograficznej XXII Aukcji Dzieł Sztuki zatytułowanej Wlastimil Hofman - życie i twórczość (edycja III), która odbędzie się 2 marca 2023 roku w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14, Kraków].

__________________________

Wlastimil Hofman, artysta uważany za najwybitniejszego kontynuatora symbolistycznej sztuki Jacka Malczewskiego, zyskał uznanie w już w czasach jemu współczesnych. Obecnie jego dorobek nadal cieszy się zainteresowaniem, a przy tym odkrywane są również wciąż nowe aspekty życia i twórczości Wlastimila Hofmana, co wzmacnia jeszcze rangę artystyczną tego malarza.

Prezentowany katalog monograficznej XXII Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego stanowi już trzecią edycję cyklu licytacji zatytułowanych "Wlastimil Hofman – życie i twórczość". W ofercie znalazły się prace z różnych okresów sztuki Wlastimila Hofmana, począwszy od lat 20. aż do ostatnich lat życia artysty.

W katalogu znalazło się ponad 30 wykonanych w różnych technikach prac Wlastimila Hofmana. Uwagę koneserów może zwrócić szeroki wachlarz tematyczny oferowanych dzieł - prezentujemy zarówno portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, jak i przykłady alegorycznej sztuki symbolizmu.

Katalog otwiera znakomita, łącząca rodzajowość z symbolizmem, charakterystyczna dla sztuki Wlastimila Hofmana kompozycja "W zimowym pejzażu" (lot 1) z dwójką dzieci ujętych na krajobrazowym, ożywionym poboczną sceną tle. Czas powstania obrazu można określić na lata międzywojenne. Co istotne, prace z tego okresu są najbardziej cenione wśród kolekcjonerów twórczości artysty.

Dominantę wśród wystawionych prac stanowią obrazy olejne, w ramach licytacji będzie można zakupić również kilkanaście rysunków. W tej kategorii warto wspomnieć o pracy "Moulin Rouge" z 1925 roku (lot 8), stanowiącej swoiste echo pobytów Wlastimila Hofmana w Paryżu.
Niezwykle interesujące są również oferowane przedstawienia aktów. W katalogu znalazł się m.in. dwustronny, akademicki szkic studiów ciała męskiego modela (lot 30), ale także kilka prac w tematyce aktu kobiecego (lot 16, lot 27), w tym ujęte ze znakomitym wyczuciem formy i barwy studium olejne na płótnie (lot 15, "Studium nagości").
Uwaga koneserów sztuki Młodej Polski skupiona zostanie prawdopodobnie na rysunkowych pracach "Boże Narodzenie" (1945; lot 6), "Eloe | Muzykujący anioł" (lot 7) oraz "Pochód malarzy" (lot 29) otwierających przed widzem szerokie możliwości interpretacyjne.


Tułaczka
Wlastimila Hofmana - obrazy z czasów II wojny światowej
Prace z pierwszej połowy lat 40. są niezwykle istotne w analizie przemian w twórczości Wlastimila Hofmana. W tym okresie w sztuce artysty zaszły zmiany, które pozwalają lepiej zrozumieć kierunek, w jakim podążała ewolucja stylu późnych prac malarza.
W 1939 roku Hofmanowie byli zmuszeni do ucieczki z Polski. Celem ich wędrówki okazał się Bliski Wschód. W miastach Palestyny i Izraela znaleźli w schronienie trudnych czasach wojny. Obrazy i rysunki z tego okresu to swoisty pamiętnik historii życia i przymusowej podróży, która miała zakończyć się dopiero w 1946 roku.

W kontekście prac z czasów wojny warto przyjrzeć się bliżej katalogowej pozycji nr 2 - malarskiemu portretowi wnętrza Hagii Sophii w Stambule z 1940 roku. Ciekawy jest kulisowy schemat ujęcia, mistrzowskie jest również oddanie strumienia światła, które miało przecież w architekturze i sztuce sakralnej znaczenie symboliczne.
Interesującą pracą jest również lot 5 "Pędzle w spoczynku - środkowa część tryptyku "Przymusowy odpoczynek" (1946) - część zespołu poruszającego temat epilepsji tropikalnej, na którą cierpiał w czasie pobytu na Bliskim Wschodzie Wlastimil Hofman.


Wlastimil Hofman i Szklarska Poręba
Duża część oferowanych prac pochodzi z późnego okresu twórczości Wlastimila Hofmana, tj. z lat 50. i 60. - czasów, kiedy artysta przeniósł się do Szklarskiej Poręby i znalazł spokój w zaciszu "Wlastimilówki".
W tym okresie malarz pozostawał aktywny artystycznie, malował portrety (najchętniej osób z bliskiego otoczenia - żony, Wacława Jędrzejczaka (lot 18) i innych przyjaciół (m.in. dra Jana Freundlicha i jego córki, Marii - lot 9 i 10)) oraz kompozycje rodzajowe nierzadko ukazujące inspiracje sztuką ludową i dające wyraz głębokiej religijności artysty, jak np. przedstawienie muzykującego "Skrzypka przed kapliczką" (1966, lot 21).

PRZEBIEG AUKCJI

XXII Aukcja Dzieł Sztuki: Wlastimil Hofman - życie i twórczość odbędzie się z udziałem publiczności, 2 marca 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Krakowskiego Domu Aukcyjnego - ul. Starowiślna 14, Kraków. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 18.00.

W licytacji można także wziąć udział składając zlecenie z limitem, zlecenie telefoniczne oraz licytować live na bid.kda.pl
W razie pytań dotyczących udziału w aukcji, zapraszamy do kontaktu.

Wystawa przedaukcyjna: 15 II-2 III 2023 r., Krakowski Dom Aukcyjny® [ul. Starowiślna 14 - Kraków], poniedziałek-piątek, godz. 10.00-18.00.
Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów prosimy o kontakt.

__________________________

Zachęcamy również do zgłaszania prac na kolejne aukcje Krakowskiego Domu Aukcyjnego. Więcej informacji [TUTAJ]

FAQ
О продавце
Krakowski Dom Aukcyjny®
Контакты
Krakowski Dom Aukcyjny®
room
ul. Starowiślna 14
31-032 Kraków
phone
+48124218190
Часы работы
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
Закрыто
Воскресенье
Закрыто
keyboard_arrow_up